แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า และบริการผ่านเว็บไซต์ abcpoint.com นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นใด ที่ท่านให้ไว้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองความลับอย่างดีที่สุด

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตอบสนองความประสงค์ของท่าน หรือติดต่อท่านผ่านทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ที่จะนำเสนอ อย่างไรก็ตามหากมิได้มีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทฯ จะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เว้นแต่ความจำเป็นในการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ


การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่ให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว เช่น การให้ข้อมูลกับท่าน เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือท่านสามารถได้ประโยชน์ จากการส่งเสริมการขายของพันธมิตร และบริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ส่งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ เป็นต้น หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย


ระบบข่าวสารผ่านอีเมล

บริษัทฯ จะจัดส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บบริษัทฯ ผ่านอีเมล เพื่อประโยชน์ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และบริการใหม่ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่ร่วมโปรโมชั่นใหม่ให้ท่านรับทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง


ข้อปฏิเสธความรับผิด

บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเนื้อหา หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ หากเนื้อหานั้นมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด ท่านรับทราบว่าท่านอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึก หรือข้อมูลตามนี้ได้ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลง เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ โปรแกรมการให้บริการ หรือข้อมูลอื่นใด (หากมี) ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าว