แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ abcpoint.com โดยข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้จะใช้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอสินค้า และบริการให้กับท่าน การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ บริษัทฯ กำหนด


2. เกี่ยวกับ abcpoint

เว็บไซต์ abcpoint.com ดำเนินงานภายใต้บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ digitaltechplanet.com

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทางบริษัทฯ หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในการนำข้อมูล และส่วนประกอบอื่นใด ไปใช้ และขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการดัดแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ


4. การยอมรับเรื่องการใช้ point

การซื้อสินค้า และบริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะกำหนดให้ใช้ point สะสมของบริษัทฯ หรือ abcpoint เพื่อแลกซื้อสินค้า และบริการ ที่ระบุ point ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เท่านั้น โดยมูลค่า point จะมีการกำหนดไว้บนเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่า point ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

point สะสมของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ ท่านสามารถนำมาใช้แลกสินค้า และบริการได้ตลอดเวลา point สะสมของบริษัทฯ จะใช้แลกเฉพาะสินค้า และบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น


5. การยอมรับเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน และ/หรือการเติม point

ผู้ซื้อสินค้า และบริการของบริษัทตกลงยอมรับเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน และ/หรือการเติม point ผ่านระบบที่บริษัท และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกำหนดไว้


6. สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะให้บริการแลกซื้อสินค้า และบริการผ่าน point ของบริษัท (abcpoint) โดยให้บริการเฉพาะสมาชิกที่สมัครผ่านเว็บไซต์ โดยไม่มีวันหมดอายุสมาชิก

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อสมัครสมาชิกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง


7. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมทั้งกับท่าน หรือบุคคลที่สาม ที่เกิดจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ


8. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย


9. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาบริการโลจิสติกส์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
  2. ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการให้บริการ หรือปรับปรุงการให้บริการ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าโดยตรง
  3. ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยบังเอิญ
  4. ลูกค้ามีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนซึ่งเราเก็บรักษาไว้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการกับคำร้องขอ เข้าถึง หรือขอแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนั้นๆ ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น